คุณอยากให้ อบต.มหาวัน ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ถนน ( 25 )
23.36%
ไฟฟ้า ( 3 )
2.80%
ประปา ( 40 )
37.38%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 27 )
25.23%
การส่งเสริมอาชีพ ( 12 )
11.21%