คุณอยากให้ อบต.มหาวัน ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ถนน ( 24 )
33.33%
ไฟฟ้า ( 3 )
4.17%
ประปา ( 39 )
54.17%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 1 )
1.39%
การส่งเสริมอาชีพ ( 5 )
6.94%