คุณอยากให้ อบต.มหาวัน ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ถนน ( 24 )
22.64%
ไฟฟ้า ( 3 )
2.83%
ประปา ( 40 )
37.74%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 27 )
25.47%
การส่งเสริมอาชีพ ( 12 )
11.32%