คุณอยากให้ อบต.มหาวัน ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ถนน ( 23 )
60.53%
ไฟฟ้า ( 3 )
7.89%
ประปา ( 6 )
15.79%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 1 )
2.63%
การส่งเสริมอาชีพ ( 5 )
13.16%