หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
 
จัดให้มีและพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
   
ระเบียบการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการอนุรักษ์ต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์
   
ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาถนน สะพานและท่อระบายน้ำ
   
ขยายไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
   
จัดระบบผังเมือง
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
   
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด คน พืช สัตว์
   
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และยากจน
   
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
   
ความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิต ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
   
ส่งเสริมและดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
ส่งเสริมกีฬายุวชน (เด็กไม่เกิน 15 ปี)
 
 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน (ปลูกป่าชุมชน)
   
ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ
   
จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะและรณรงค์การลดปริมาณขยะในชุมชน
 
 
ส่งเสริมให้มีการรักษาความสงบภายในชุมชนหรือหมู่บ้าน
   
สนับสนุนด้านบรรเทาสาธารณภัย
   
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
การจัดงานประเพณีและส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น
   
ปลุกจิตสำนึกรวมทั้งสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีประชาชน
   
ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
 
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนแบบยั่งยืนตามศักยภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
ส่งเสริมให้มีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก
 
 
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และไม่เกิดผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารพัฒนาองค์กร
   
แนวทางการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาธิบาล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862