หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
.....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 


นายประสบโชค อินเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 
สำนักปลัด
 


นายธนาสันต์ ภูมิผล
นิติกรชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 


นายธนาสันต์ ภูมิผล
นิติกรชำนาญการ


นางสถาพร เครือคำอ้าย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวบุญฑริก ปูไฝ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางชมพู สุวิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาววรรณกานต์ วุฒิใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวรัตนาภรณ์ ก้องคีรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวกฤติยา เขียวคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประจักษ์ ยาโนยะ
พนักงานขับรถยนต์


นางมาลี ไชยเขต
แม่ครัว


นายมะนิตย์ คำมุดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายประสิทธิ ผมทอง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862