หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประสบโชค อินเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายองอาจ จันทร์คง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางจันทิรา โพธิ์เที้ยม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายภูชิชย์ แสงม่วง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายธนาสันต์ ภูมิผล
นิติกรชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายภูชิชย์ แสงม่วง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม