หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประสบโชค อินเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
โทร : 091-8383766
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายองอาจ จันทร์คง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3797117


นางจันทิรา โพธิ์เที้ยม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8863738


นางสาวรินสิริธร ยะคำนะ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 096-705-8047


นางสาวอ้อยทิพย์ เปี้ยสุ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 089-5651337


นางสาวอุไรวรรณ ภักดีนุกูลกิจจา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 081-962-4819


นางสาวลลิตา ปันแหม่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 094-720-1183