หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
 

ประกาศใช้คู่มือประชาชน


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน


การจดทะเบียนพาณีชย์ (กรณีจัดตั้งใหม่)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีจดเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณียกเลิกการประกอบพาณิชยกิจ)


การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การลงทะเบียนและรับเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 
  (1)  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862