หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
การดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 110  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 96  
 
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 125  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 115  
 
  (1)  
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862