หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2563 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2554 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและ ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 2505  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 111  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 110  
 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 115  
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 175  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 116  
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 127  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 127  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 120  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 116  
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 124  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 109  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 110  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 146  
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 113  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 110  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 110  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 116  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 118  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 139  
 
พระราชบัญญัติองค์กำรบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 114  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 126  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862