หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน รอบ 6 เดือน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน รอบ 12 เดือน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)