หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายชื่อผู้านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราขการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2