หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศรายชื่อผู้านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราขการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2