หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
   
 
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
 
การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
 
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 23 
 
เปลี่ยนแปลงตารางฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 101 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรา้งวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 53 
 
ด่วนที่สุด แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
 
โครงการอบรมเรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข ปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 35 
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 40 
 
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วยฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคัลงว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค ฤดูแล้ง ปี 2562/63 [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 63 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 42 
 
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน(Traffy Fondue) และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 51 
 
รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 10/2562  [ 1 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 215 
 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 89 
 
สำรวจความต้องการปัจจัยผลิตและวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการจัดทำแปลงผลิตพืช [ 1 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 57 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562) [ 31 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 211 
 
ด่วนที่สุด โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ [ 31 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 108 
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 10/2562  [ 31 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 213 
 
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 31 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 455