หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
   
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
 
ด่วนทีสุด รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 105 
 
การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 52 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 66 
 
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 123 
 
การจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 52 
 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเช่าบ้าน) [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 60 
 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 40 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 83 
 
เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ประจำเดือน ตุลาคม 62 [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 50 
 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ประจำปี 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 64 
 
ด่วนที่สุด กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 124 
 
ประกาศงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ครั้งที่ 6 [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 97 
 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 58 
 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 59 
 
แจ้งเวียนกฎหมายลำดับที่ออกตามความในพระราชบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โีรงเรียน/วิทยาลัย) [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 96 
 
โครงการอบรมการจัดทำผละการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
 
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
 
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 31 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 455
   
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862