หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รางวัล"วัฒนคุณาธร" ประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันมุ่งพัฒนา
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายไพฑูรย์ อินถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
วิิสัยทัศน์ อบต.มหาวัน
น้ำตกธารารักษ์
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อบต.มหาวัน
1
2
3
 
 
 
 
 
  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูงลาดชันจากทิศตะวันออกลงมาทิศตะวันตกและ มีพื้นที่ติดกับ แม่น้ำเมย และประเทศพม่า มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ 2 ลักษณะ คือ
 
ลักษณะที่ 1 เป็นภูเขาสูง ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำลำธารเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และเผ่ากระเหรี่ยง มีจำนวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 3.6.7.8.10.11.12
 
ลักษณะที่ 2 เป็นพื้นที่ราบ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวไทยพื้นราบ สภาพเศรษฐกิจทางด้านสังคมจึงแตกต่างกัน มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1.2.4.5.9
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านมหาวัน 369 358 727 291  
2   บ้านใหม่แม่โกนเกน 298 237 571 189
  3   บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 259 237 496 252  
4   บ้านแม่โกนเกน 447 441 888 339
  5   บ้านห้วยไม้แป้น 478 448 925 345  
6   บ้านเจดีย์โคะ 679 659 1,338 621
  7   บ้านเจดีย์โคะใหม่ 1,143 1,173 2,316 539  
8   บ้านห้วยน้ำขุ่น 354 357 711 208
  9   บ้านห้วยมหาวงศ์ 598 613 1,211 441  
10   บ้านเจดีย์โคะเหนือ 1,187 1,236 2,423 411
  11   บ้านพบพระน้อย 277 267 544 179  
12   บ้านปางวัว 688 656 1,324 211
    รวมทั้งสิ้น 4,026 7,293 7,071 14,364
 
 
 
 
เกษตรกร 97 %
 
ค้าขาย 2 %
 
ประกอบอาชีพอื่น 1 %
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 ก.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-039-862